Ett andra exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah

al-´Ayyâshî (2/16) sade:

”Muhammad bin Mansûr berättade att han frågade en rättfärdig tjänare om Allâhs ord:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet…”1

Han sade: ”Qur’ânen har en öppen sida och en hemlig sida. Allt som är förbjudet i Qur’ânen är i det öppna och det hemliga däribland orättvisa ledare. Och allt som är lovligt i Qur’ânen är i det öppna och det hemliga däribland sanningens ledare.”

Verifieraren refererade till ”al-Bihâr” och ”al-Burhân”.

Vi vet inte vem den rättfärdige tjänaren är. Till synes är han en av Bâtiniyyahs stora ledare. Med de orättvisa ledarna syftar denne Bâtinî först och främst på Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhum). Med sanningens ledare syftar han på Ahl-ul-Bayt som Râfidhah/Bâtiniyyah döljer sig bakom för att demolera islam och förvränga Qur’ânen i deras namn.

Sanningen är att de öppna skamlösa handlingarna är synderna som sker offentligt medan det som sker i hemlighet är synderna som sker bortom offentlighetens ögon. Skamlösa handlingar är de som är ytterst fula som otukt och samlag med Mahârim.

17:33

Översättning: Darulhadith.com

Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Källa: al-Intisâr li Kitâb-il-´Azîz al-Djabbâr, sid. 29-30

Annonser

Ett exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah

Jag skall nämna några exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah:

1 – al-´Ayyâshî (1/42) sade:

”Djâbir al-Dju´fî berättade att han frågade Abû Dja´far om den dolda förklaringen till versen:

وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”Tro på vad Jag [nu] har uppenbarat med bekräftelse av de [uppenbarelser] som ni [tidigare] fick ta emot och var inte de första som förnekar den.” [2:41]

Han sade:

”Det vill säga han där och hans vän och alla som följer deras religion. Det är dem Allâh avser när Han säger:

وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”… och var inte de första som förnekar den.”

Verifieraren refererade till ”al-Bihâr”, ”al-Burhân” och ”Ithbât-ul-Hudâh”.

Allâh har rentvått Abû Dja´far från denna Bâtinî-förklaring med vilken Bâtiniyyah avser att göra Takfîr på Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). Tilltalet i versen, och i den föregående, är riktat till israeliterna vari Allâh befaller dem att tro på Qur’ânen som Allâh uppenbarade med bekräftelse av det som de fick, nämligen Toran som Allâh uppenbarade för Sin profet Mûsâ, och förbjuder dem att förneka den väldiga Qur’ânen som bekräftar det som de har. Sålunda förvrängde Bâtiniyyah Allâhs ord värre än judarna.

Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Källa: al-Intisâr li Kitâb-il-´Azîz al-Djabbâr, sid. 29

Översättning: Darulhadith.com

Shî´ahs förvrängning är värre än judarnas och de kristnas

Om du ser vad Râfidhah säger om Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, svär jag vid Allâh att judarna inte har åstadkommit en tiondel av det Râfidhah har gjort när det kommer till att förvränga Allâhs religion och förtala Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Judarna och de kristna har inte lyckats förvränga Evangeliet och Toran såsom dessa har gjort. Alla Qur’ân-verser som tar upp förbannelse, straff och hyckleri vinklar de mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare i allmänhet och Abû Bakr och ´Umar i synnerhet. Så gör de med alla verser som tar upp hot, helvete, hyckleri, lögn, oanständighet och så vidare.

Numer säger de att de inte alls anser att Qur’ânen är förvrängd eller att följeslagarna har förvrängt den. De säger att de inte säger så. Men om du läser deras Qur’ân-tolkning ser du en förvrängning av Qur’ân-texterna och Allâhs syfte med dem som saknar motstycke. Du ser en oförskämdhet som saknar motstycke. De är ju trots allt elddyrkare i grund och botten. De hyser hat och agg mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

 

Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Källa: Sharh ´Aqîdat-is-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 253

Översatt av: darulhadith.com

Râfidhahs hädelse mot Allâh och Qur’ânen

Fråga: Râfidhah anser att Qur’ânen är förvrängd och reducerad och att det finns en annan Qur’ân som kommer att komma med deras al-Ghâ’ib1. Vissa säger att en Wahhâbî är oren och måste dödas. De skiljer sig från muslimerna i de flesta typerna av dyrkan. Anses de vara muslimer?

Svar: Den som tror att Qur’ânen är förvrängd och inte den som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att den kommer med den enligt dem väntade al-Mahdî – allt det är hädelse mot Allâh. Det är hädelse mot Allâh och Qur’ânen och lögn mot Allâh.

1Den frånvarande, det vill säga al-Mahdî. (ö.a)

 

Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/%2013431

Översättning: Darulhadith.com

Shî´ah har inte Ahl-ul-Bayts lära

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah

Källa: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (2/368-369)

Imâmiyyah avviker från de flesta fundamentala lärorna som Ahl-ul-Bayt tror på. Ingen av Ahl-ul-Bayts imamer som ´Alî bin al-Hasan, Abû Dja´far al-Bâqir och hans son Dja´far bin Muhammad as-Sâdiq förnekar synen av Allâh, säger att Qur’ânen är skapad, förnekar ödet, säger att det finns bevis för att ´Alî är den förste kalifen, säger att de tolv imamerna är felfria eller förtalar Abû Bakr och ´Umar. De bekräftade och mångfaldiga rapporteringarna från dessa personer är kända och tillgängliga och hör till Ahl-us-Sunnah referenser.

Râfidhahs Shuyûkh erkänner att läran om Tawhîd, Allâhs egenskaper och ödet inte är tagen från Qur’ânen, Sunnah och Ahl-ul-Bayts imamer. De hävdar att den är bevisad av intellektet, vilket även Mu´tazilah säger. Faktum är att de har tagit sin lära från Mu´tazilah som är deras lärare inom Tawhîd och ´Adl, rättvisan. De erkänner att de endast har tagit föreskrifterna från Ahl-ul-Bayts imamer.

http://www.darulhadith.com/v2/shi%C2%B4ah-har-inte-ahl-ul-bayts-lara/

Râfidhah är gamla lögnare

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (1/59-62)

De lärda är ense om att Râfidhah är den lögnaktigaste sekten. Deras lögn är gammal. Därför brukade islams imamer särskilja dem med deras frekventa lögner. Ashhab bin ´Abdil-´Azîz berättade att Mâlik blev frågad om Râfidhah. Han sade:

”Tala inte med dem och rapportera inget från dem. De ljuger.”

Harmalah berättade att han hörde ash-Shâfi´î säga:

”Jag har inte sett någon vittna lögnaktiga vittnesbörder som Râfidhah.”

Yazîd bin Hârûn sade:

”Man skriver ned [hadîth] från alla Ahl-ul-Bid´ah så länge de inte kallar till sin innovation förutom från Râfidhah. De ljuger.”

Sharîk sade:

”Jag tar emot hadîth från alla som jag träffar förutom från Râfidhah. De hittar på hadîther och tar det till en religion.”

al-A´mash sade:

”Jag träffade människor och det enda namnet de hade för dem var ”lögnarna”.

al-A´mash sade:

”Jag kan inte garantera att de inte kommer att säga: ”Vi fann al-A´mash med en kvinna.””

http://www.darulhadith.com/manhaj/shiah/rafidah_ar_gamla_lognare.html

 

Ingen har sett eller hört Râfidhahs al-Mahdî

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (1/113-114)

Râfidhah hävdar att deras tids ledare är den frånvarande och väntade Muhammad bin al-Hasan som gick in i en grotta i Sâmurrâ ca år 260. Vid det skedet besatt han ingen urskillningsförmåga. Han var antingen två, tre eller fem år gammal. Enligt dem skall han nu vara mer än fyrahundra femtio år. Ingen har sett honom eller spåret av honom. Ingen har hört något från honom. Ingen av dem känner till honom som person eller via egenskaper. Dock säger de om denna person, som varken har setts eller hörts, att han är deras tids ledare.

http://www.darulhadith.com/manhaj/shiah/ingen_hort_sett_rafidahs_mahdi.html

Vi är inte alla muslimer

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/13517
Datum: 1432-11-08/2011-10-05
Ljudfil: http://www.youtube.com/user/MuslimerSverige2#p/u/0/iVP3-OQ3nsA

Fråga: Jag har Shî´ah som arbetskamrater. Jag umgås aldrig med dem och inte heller hälsar jag på dem. Vissa arbetskamrater kritiserar mig för det och säger:

”Varför gör du så? Vi är ju alla muslimer.”

Svar: Alla är inte alls muslimer. Säg till honom att alla är inte alls muslimer. Den som förbannar Abû Bakr, ´Umar och följeslagarna är inte muslim.

http://www.darulhadith.com/manhaj/shiah/vi_ar_inte_alla_muslimer.html

Betydelsen av ´Alîs position till profeten som Hârûns till Mûsâ

Beträffande Sa´d bin Abî Waqqâs hadîth i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät ´Alî stanna hemma [i al-Madînah] i samband med slaget vid Tabûk, sade ´Alî:

”Allâhs sändebud! Skall du lämna mig bland kvinnor och barn?”

Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1

Och i en annan rapportering står det:

”… med mig.”

Denna hadîth betyder inte att han skulle ha makten efter hans död, utan bara i al-Madînah under tiden som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i Tabûk. På samma sätt gav Mûsâ makten till Hârûn när han skulle bege sig till Tûr. Hur kan det betyda kalifatet efter hans död när Hârûn dog innan Mûsâ?

http://www.darulhadith.com/manhaj/shiah/betydelsen_av_alis_position_till_profeten_som_haruns_till_musa.html

Shî´ahs två källor – judendomen och elddyrkan

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/sites/default/files/Mowalat–1426-11-10_0.mp3
Datum: 1426-11-10/2005-12-11
Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Stämmer det att den förste som innoverade Râfidhahs lära var juden ´Abdullâh bin Saba’?

Svar: Ja, det råder det inga tvivel om. Shî´ah över lag delas upp i två typer; Shî´ah från elddyrkarna och Shî´ah från judarna. Alla är de enade mot islam, både judarna och elddyrkarna. De införde Shî´ahs lära i islam för att förstöra islam. Judarna skickade ut ´Abdullâh bin Saba’. Det första han gjorde var att starta prövningen kring ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh)

http://www.darulhadith.com/manhaj/shiah/shiahs_tva_kallor_judendomen_och_elddyrkan.html